Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 về Tự động hóa và Thiết bị công nghiệp – VCCA 2017 Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 về Tự động hóa và Thiết bị công nghiệp – VCCA 2017