VPTEX

Cơ cấu, bộ máy tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

Giám đốc: ThS. Bùi Hữu Hưng (PGĐ Sở kiêm nhiệm)

Phone: 0904.651.819

Email: hungbh@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Phone: 0211.3840.541      

Phó Giám đốc: CN. Lê Thanh Tâm

Phone: 0211.3840541              

2.  Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh (PGĐTT kiêm nhiệm)

Phone: 0211.3840541             

3.  Phòng Công nghệ Thông tin

Trưởng phòng (Phụ trách): ThS. Nghiêm Xuân Mạnh
Phone: 0211.3710.017             

4.  Phòng Thông tin và Tuyên truyền

Phó phòng: CN. Văn Tiến Đạt

Phone: 0211.3840.541