Thông tin giới thiệu

  • Đăng ký thành viên

    Trở thành thành viên trên Vptex.vn sẽ có rất nhiều quyền lợi đối với người mua và người bán. Để trở thành thành viên trên Vptex, đầu tiên phải đăng ký.


  • Hướng dẫn quản trị gian hàng

    Quản trị gian hàng là quản trị các thông tin của thành viên trên Vptex


  • Đăng chào bán

    Để tiếp cận người mua, tất nhiên phải có sản phẩm được trưng bày trên gian hàng. Lượng sản phẩm càng nhiều, cơ hội tiếp cận với người mua càng lớn. Đăng chào bán là nhiệm vụ quan trọng của người quản trị gian hàng