Lĩnh vực

Thông tin dự án cần tư vấn

Tiêu đề: Tuyển chuyên gia xây dựng bài giảng và tham gia giảng dạy lớp tập huấn hướng dẫn quản lý ca trong công tác hỗ trợ nạn nhân
Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực khác Ngày đăng: 02/12/2016 - Thời hạn tư vấn: Từ ngày 18/11/2016