Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự án Luật chuyển giao công nghệ (Sửa đổi)

Ngày đăng: 14/04/2017

Sáng ngày 13/4/2017, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự án Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi. Ông Trần Văn Tiến  - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, về phía Sở Khoa học và Công nghệ có: đồng chí Nguyễn Văn Chúc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; các đồng chí Phó giám đốc Sở; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Đại diện Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh; Đại diện các Sở: Tư pháp, Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Hội luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh.

Tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi), các đại biểu cho rằng, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006 hiện đã có nhiều điểm không còn phù hợp với thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Vì vậy, việc sửa đổi Luật là cần thiết, nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, thu hút công nghệ cao, công nghệ tiên tiến; tạo điều kiện cho doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ, năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh.

Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) với 6 chương, 59 điều đã bổ sung thêm các biện pháp khuyến khích thương mại hóa, ứng dụng và đổi mới công nghệ cũng như áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thương mại hóa, ứng dụng và đổi mới công nghệ tại Việt Nam… Điều này tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động chuyển giao trong nước và ngoài nước vào Việt Nam, cải thiện trình độ công nghệ quốc gia và năng lực tiếp thu công nghệ của doanh nghiệp.

Tham gia đóng góp ý kiến vào Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi, các ý kiến đều cho rằng: Luật chuyển giao công nghệ được sửa đổi và ban hành là điều cần thiết; Luật phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; với Hiến pháp và các Luật đã ban hành, đồng thời đề nghị tên gọi của Luật nên để là Luật chuyển giao công nghệ.

Tham gia vào các nội dung cụ thể trong Luật, mục đối tượng áp dụng cần quy định cụ thể, rõ hơn. Phần giải thích từ ngữ chỉ nên giải thích các từ ngữ mới xuất hiện, không giải thích với từ hoặc cụm từ đã giải thích ở các Luật khác. Về chuyển giao công nghệ, các công nghệ khuyến khích hoặc cấm chuyển giao cần quy định cụ thể và điều chỉnh phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn. Các biện pháp khuyến khích, chuyển giao: Cần chỉ rõ biện pháp cụ thể, định lượng tương đối để chuyển giao được nhiều hơn. Về quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ cần phân định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý, đề nghị xem xét một số nội dung trong Dự thảo Luật gồm: Cùng với việc quy định thẩm quyền, trình tự, nội dung thẩm định cần nghiên cứu để phù hợp với Luật Đầu tư và bổ sung quy định về kinh phí để đảm bảo điều kiện thực thi; đề nghị kéo dài thời gian thẩm định đối với các dự án có mức độ phức tạp; bổ sung quy định các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ phải báo cáo tình hình thực hiện với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền giám sát, kiểm tra; cần nghiên cứu các giải pháp khuyến khích phát triển các doanh nghiệp KHCN. Các đại biểu và Quốc hội cũng cần xem xét hệ thống văn bản đi kèm để Luật được thông qua sẽ sớm đi vào cuộc sống.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Minh Cường

Bài viết khác