Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Mới

Động cơ Rossi, Hộp giảm tốc Rossi

Giá 1,999,000 VND

  • Xuất xứ

Thông tin nhà cung cấp

DANH MỤC SẢN PHẨM CHÍNH
– Động cơ Rossi
– Hộp số Rossi
– Động cơ hộp số Rossi
– Hộp giảm tốc Rossi
– Động cơ giảm tốc Rossi
Công ty TNHH kỹ Thuật Công Nghệ An Trọng Tín chuyên cung cấp các sản phẩm Động cơ Rossi, giảm tốc Rossi, ngoài ra Công ty chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm máy móc công nghiệp khác tại Việt Nam.
 
Thông tin liên hệ
Mr Vũ 0901390345
Email: info@antrongtin.com
 
Model – Thông số kỹ thuật của động cơ giảm tốc Rossi
SR13 MR V 32 UO3A 10 P01 …
HBF 100LA 2 B5
SR13 MR V 40 UO3A 7 P02 1… HBF 112M 2 B5
SR13 MR V 50 UO3A 7 P02 1… HBF 132S 2 B5
SR13 MR V 63 UO3A 7 P05 1… HBF 160SA 2 B5
SR13 MR V 64 UO3A 7 P06 1… HBF 160MR 2 B5R
SR13 MR V 80 UO3A 7 P06 2… HBF 180M 2 B5
SR13 MR V 81 UO3A 7 P06 2… HB 63A 2 B5
SR13 MR IV 32 UO3A 41.5 P… HB 71A 2 B5
SR13 MR IV 40 UO3A 25.4 P… HB2 80A 2 B5-IE2(ErP)
SR13 MR IV 50 UO3A 20.3 P… HB2 90S 2 B5-IE2(ErP)
SR13 MR IV 63 UO3A 20 P06… HB2 100LA 2 B5-IE2(ErP)
SR13 MR IV 64 UO3A 20 P06… HB2 112M 2 B5-IE2(ErP)
SR13 MR IV 80UO3A 20 P06… HB2 132S 2 B5-IE2(ErP)
SR13 MR IV 81 UO3A 20 P06… HB2 160SA 2 B5-IE2(ErP)
MR C2I 200 UO2A 132S-M B5 81.4 HB2 160MR 2 B5-IE2(ErP)
MR C2I 225 UO2A 132S-M B5 125 HB2 180M 2 B5-IE2(ErP)
MR C2I 250 UO2A 160M-L B5 98,5 HBF 200L 2 B5R
MR C2I 280 UO2A 160M-L B5 154 HBZ 63A 2 B5
MR C2I 320 UO2A 200 B5 103 HBZ 71A 2 B5
MR C2I 321 UO2A 200 B5 129 HBZ 80A 2 B5
MR C2I 360 UO2A 200 B5 161 HBZ 90S 2 B5
R 2I 400 UP1A / 9.86 HBZ 100LA 2 B5
R 2I 401 UP1A / 9.86 HBZ 112M 2 B5
R 2I 450 UP1A / 11,4 HBZ 132S 2 B5
R 2I 451 UP1A / 11,4 HBZ 160SA 2 B5
R 2I 500 UP1A / 14 HBZ 160MR 2 B5R
R 2I 501 UP1A / 14 HBZ 180M 2 B5
R 2I 560 UP1A / 14,2 R 3I 631 UP1A/27.4
R 2I 561 UP1A / 14,2 R CI 400 UO1A/7.76
R 2I 630 UP1A / 14,3 R CI 401 UO1A/7.76
R 2I 631 UP1A / 14,3 R CI 450 UO1A/8.12
R 4I 400 UP1A / 125 R CI 451 UO1A/9.33
R 4I 401 UP1A / 125 R C3I 400 UO1A/130
R 4I 450 UP1A / 127 R C3I 401 UO1A/130
R 4I 451 UP1A / 127 R C3I 450 UO1A/130
R 4I 500 UP1A / 129 R C3I 451 UO1A/130
R 4I 501 UP1A / 129 R C3I 500 UO1A/130
R 4I 560 UP1A / 131 R C3I 501 UO1A/130
R 4I 561 UP1A / 131 HBZ 200L 2 B5R
R 4I 630 UP1A / 134 R 3I 451 UP1A/29.1
R 4I 631 UP1A / 134 R 3I 500 UP1A/28.7
R C2I 400 UO1A / 19,7 R 3I 501 UP1A/28.7
R C2I 401 UO1A / 19,7 R 3I 560 UP1A/29.1
R C2I 450 UO1A / 22,7 R 3I 561 UP1A/29.1
R C2I 451 UO1A / 22,7 R 3I 630 UP1A/27.4
R C2I 500 UO1A / 22,2 R C3I 560 UO1A/130
R C2I 501 UO1A / 22,2 R C3I 561 UO1A/130
R C2I 560 UO1A / 25,4 R C3I 630 UO1A/132
R C2I 561 UO1A / 25,4 Power P1 0,09…55 kW
R C2I 630 UO1A / 28,6 Nominal torqueTN2 ≤ 19 000 N m
R C2I 631 UO1A / 28,6 Transmission ratio iN 7 … 16 000
R 3I 400 UP1A / 25,2 Power P1 0,09…11 kW
R 3I 401 UP1A / 25,2 Nominal torque TN2 ≤ 900 N m
R 3I 450 UP1A / 29,1 Transmission ratio iN 4…200
R 3I 451 UP1A / 29,1 Power P1 0,09 … 160 kW
R 3I 500 UP1A / 28,7 Nominal torque MT2 ≤ 90 000 N m
R 3I 501 UP1A / 28,7 Transmission ratio iN 2 … 12 500
R 3I 560 UP1A / 29,1 Power P1 0,09 … 75 kW
R 3I 561 UP1A / 29,1 Nominal torque TN2 ≤ 10 000 N m
R 3I 630 UP1A / 27,4 Transmission ratio iN 4 … 6 300
R 3I 631 UP1A / 27,4 Power P1 0,09…5,5 kW
R CI 401 UO1A / 7.76 Nominal torque TN2 ≤ 670 N m
R CI 450 UO1A / 8.12 Transmission ratio iN 6…75
R CI 451 UO1A / 9.33 Nominal torque TN2 1600…710,000 Nm
R C3I 400 UO1A / 130 Transmission ratio i N3,55…3550 (in line)
R C3I 401 UO1A / 130 MR IV 160 – 132 MC 4
R C3I 450 UO1A / 130 MR IV 161 – 132 MC 4
R C3I 451 UO1A / 130 MR IV 160 – 160 M 4
R C3I 500 UO1A / 130 MR IV 161 – 160 M 4
R C3I 501 UO1A / 130 MR V 200 – 160 M 4
R C3I 560 UO1A / 130 Transmission ratio iN 4 … 6 300
R C3I 561 UO1A / 130 Power P1 0,09…5,5 kW
R C3I 630 UO1A / 132 Nominal torque TN2 ≤ 670 N m
R C3I 631 UO1A / 132 Transmission ratio iN 6…75
MR E 57 F C 2 L N i = 3,4 11×30 M5 75 60 m … Nominal torque TN2 1600…710,000 Nm
MR E 84 F C 2 L N i = 3,4 11×30 M5 75 60 m … Transmission ratio i N3,55…3550 (in line)
MR E 112 F C 2 L N i = 3,4 14×40 M6 100 80 … Transmission ratio i N9…2440 (bevel helical)
MR E 143 F C 2 L N i = 3,4 19×50 M8 130 11 … Power PN2 ≤ 1,710 kW
MR E 181 F C 2 L N i = 3 28×82 M12 215 180 … Nominal torque TN2 ≤ 132,200 N m
MR EC 84 F O 2 L N i = 3,4 11×30 M5 75 60 … Transmission ratio iN 6,3 … 28
MR EC 112 F O 2 L N i = 3,4 14×40 M6 100 8 … MR 3I 100 L UP4A 80 B5 61.5
MR EC 143 F O 2 L N i = 3,4 19×50 M8 130 1 … MR 3I 125 L UP4A 90S B5 60.2
MR 2E 57 F C 2 L N i = 11,6 11×30 M5 75 60 … MR 4I 63 UP2A 63 B5 117
MR 2E 84 F C 2 L N i = 11,6 11×30 M5 75 60 … MR 4I 64 UP2A 63 B5 122
MR 2E 112 F C 2 L N i = 11,6 14×40 M6 100 … MR 4I 80 UP2A 71 B5 104
MR 2E 143 F C 2 L N i = 11,6 19×50 M8 130 … MR 4I 81 UP2A 71 B5 139
MR 2E 181 F C 2 L N i = 12 28×82 M12 215 1 … MR 4I 100 UP2A 80 B5 104
MR 2EC 84 F O 2 L N i = 11,6 11×30 M5 75 6 … MR 4I 125 UP2A 90S B5 105
MR 2EC 112 F O 2 L N i = 11,6 14×40 M6 100 … MR CI 125 UO2A 132S-M B5 6.31
MR 2EC 143 F O 2 L N i = 11,6 19×50 M8 130 … MR 2I 125 L UP4A 112M-MB B5 24.1
HB 63A 2 B5 MR 3I 40 UP2A 63 B5 20.4
HB 71A 2 B5 MR 3I 50 UP2A 63 B5 35.3
HB2 80A 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4
HB2 90S 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5
HB2 100LA 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 80 UP2A 71 B5 66.3
HB2 112m 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 81 UP2A 71 B5 82.7
HB2 132S 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 100 UP2A 80 B5 61.5
HB2 160SA 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 125 UP2A 90S B5 60.2
HB2 160MR 2 B5-IE2 (ERP) MR V 161 – 160 M 4
HB2 180M 2 B5-IE2 (ERP) MR V 160 – 160 L 6
HB2 200LR 2 B5-IE2 (ERP) MR V 161 – 160 L 6
HB2 225S 4 B5-IE2 (ERP) MR IV 200 – 132 MC 4
HB2 250M 2 B5-IE2 (ERP) MR IV 200 – 160 M 4
MR 2IV 50 – 63 A 4 MR V 200 – 132 MC 4
MR IV 50 – 63 B 6 MR V 200 – 160 M 4
MR 2IV 40 – 63 A 4 MR V 200 – 160 L 6
MR IV 40 – 63 B 6 MR IV 250 – 160 M 4
MR 2IV 50 – 63 A 4 MR V 250 – 160 M 4
MR IV 50 – 63 A 463 HB 90S 4 B5
MR IV 50 – 63 B 6 HB 63B 4 B5
MR 2IV 40 – 63 A 4 HB 80A 4 B5
MR IV 40 – 63 B 6 MR 2I 100 L UP4A 90S B5 23.7
MR 2IV 50 – 63 A 4 MR 2I 125 L UP4A 112m-MB B5 24.1
MR IV 50 – 63 A 4 MR 3I 40 UP2A 63 B5 20.4
MR IV 50 – 63 B 6 R MR 3I 50 UP2A 63 B5 35,3
MR 2IV 40 – 63 A 4 MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4
 MR IV 40 – 63 A 4 MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5
MR IV 40 – 63 B 6 MR 3I 80 UP2A 71 B5 66,3
MR IV 50 – 63 A 4 MR 3I 81 UP2A 71 B5 82,7
MR IV 32 – 63 B 6 MR 3I 100 UP2A 80 B5 61,5
MR IV 40 – 63 A 4 MR 3I 125 UP2A 90S B5 60,2
MR IV 32 – 63 A 4 MR 3I 100 L UP4A 80 B5 61,5
MR IV 32 – 63 B 6 MR 3I 125 L UP4A 90S 5 60,2
MR V 40 – 63 B 6 MR 4I 63 UP2A 63 B5 117
MR V 50 – 63 B 6 MR 4I 64 UP2A 63 B5 122
MR IV 32 – 63 A 4 MR 4I 80 UP2A 71 B5 104
MR IV 40 – 63 A 4 MR 4I 81 UP2A 71 B5 139
MR IV 32 – 63 B 6 MR 4I 100 UP2A 80 B5 104
HB3 80 B 2 MR 4I 125 UP2A 90S B5 105
HB3 80 C 2 MR CI 125 UO2A 132S-M B5 6.31
HB3 90 S 2 MR CI 140 UO2A 132S-M B5 18
HB3 90 LA 2 MR CI 160 UO2A 160M-L B5 16.5
HB2 200LR 2 B5-IE2(ErP) MR CI 180 UO2A 180M B5 20.3
HB2 225S 4 B5-IE2(ErP) MR CI 200 UO2A 180M B5 19,7
HB2 250M 2 B5-IE2(ErP) MR CI 225 UO2A 225 B5 16
HB2 280S 2 B5-IE2(ErP) CI 250 UO2A 225 B5 22.3
HBF 63A 2 B5 MR CI 280 UO2A 280 B5 15.8
HBF 71A 2 B5 MR C2I 140 UO2A 100 B5 50.4
HBF 80A 2 B5 MR C2I 160 UO2A 100 B5 129
HBF 90S 2 B5 MR C2I 180 UO2A 100 B5 158